Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Verhagen Elektroservice

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Verhagen Elektroservice (hierna te noemen Verhagen Elektroservice) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Verhagen Elektroservice zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Verhagen Elektroservice het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verhagen Elektroservice kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven. Verhagen Elektroservice is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering het totaal verschuldigde bedrag dient te betalen ten laatste in de week voorafgaand aan de levering. Verhagen Elektroservice is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verhagen Elektroservice dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. De geleverde koel- of vriestoestelen kunnen afwijken van de afbeeldingen en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Verhagen Elektroservice te vorderen.

Prijzen en betalingen
Alle op de website en offertes vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL Mister Cash of Softortbank middels een door Verhagen Elektroservice aan de koper gestuurde proformafactuur. De definitieve factuur volgt zodra Verhagen Elektroservice van de Liebherr importeur de benodigde documenten heeft ontvangen inclusief het serienummer van de koel- of vriestoestel.

Levering
Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland en België. Verhagen Elektroservice levert op basis van overleg met de klant. Doorgaans binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Verhagen Elektroservice niet van rechtswege in verzuim. Verhagen Elektroservice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Verhagen Elektroservice is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Verhagen Elektroservice goede grond heeft te vrezen dij hij in die verplichtingen zal tekortschieten. Verhagen Elektroservice is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verhagen Elektroservice kan worden gevergd. Indien Verhagen Elektroservice overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Verhagen Elektroservice overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Verhagen Elektroservice op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Verhagen Elektroservice te vergoeden. Eer sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Overmacht
Verhagen Elektroservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verhagen Elektroservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhagen Elektroservice niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Verhagen Elektroservice of diens leveranciers. Verhagen Elektroservice kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien Verhagen Elektroservice zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Verhagen Elektroservice gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Verhagen Elektroservice te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 2 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Verhagen Elektroservice te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Verhagen Elektroservice vervalt. De koper dient Verhagen Elektroservice in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Verhagen Elektroservice te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Verhagen Elektroservice gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren
Koper heeft slechts dan het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen wanneer deze zonder tussenkomst van een maatwerk offerte direct online is gekocht via de webshop van Verhagen Elektroservice. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele ongeopende doos geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde koel- of vriestoestellen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

Aansprakelijkheid
Indien Verhagen Elektroservice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Verhagen Elektroservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verhagen Elektroservice is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Indien Verhagen Elektroservice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Verhagen Elektroservice beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Verhagen Elektroservice is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Verhagen Elektroservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhagen Elektroservice of zijn leidinggevende en ondergeschikten.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Verhagen Elektroservice en koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Onverminderd het recht van Verhagen Elektroservice een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verhagen Elektroservice, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Scroll naar boven